accessible

INFORMACJA O RZĄDOWYM PROGRAMIE POMOCY UCZNIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM W FORMIE DOFINANSOWANIA

 

INFORMACJA O RZĄDOWYM PROGRAMIE POMOCY UCZNIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM W FORMIE DOFINANSOWANIA ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

I MATERIAŁÓW  ĆWICZENIOWYCH

W LATACH 2023-2025

 

W roku szkolnym 2024/2025 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana uczniom:

1. słabowidzącym,
2. słabosłyszącym,
3. niesłyszącym,
4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5. z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
6. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
7. z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiedni w pkt. 1-6
- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

W celu skorzystania z programu należy złożyć do dnia 11.09.2024 r. w sekretariacie szkoły wniosek o przyznanie dofinansowania wraz z dowodem zakupu (druk do pobrania w sekretariacie szkoły).

 

Zwraca się rodzicom koszt zakupu podręczników do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu dowodu zakupu (kwota maksymalna dla uczniów LO - 445zł, BS - 390zł), którym jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub opiekuna ucznia, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie tych podręczników.