accessible

Informacja o „Rządowym programie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów  ćwiczeniowych w latach 2020-2022”.

 

W roku szkolnym 2021/2022 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników  jest udzielana uczniom:

  1. słabowidzącym,
  2. słabosłyszącym 
  3. niesłyszącym,
  1. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  2. z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
  3. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  4. z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiedni w pkt. 1-6

- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

W celu skorzystania z programu należy złożyć do dnia 14.09.2021r. w sekretariacie szkoły wniosek. (druk do pobrania w sekretariacie szkoły),

Zwraca się rodzicom koszt zakupu podręczników do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu dowodu zakupu (kwota maksymalna dla uczniów LO-445zł, którym jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego.